Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Qardia.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Qardia.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Qardia.nl. Qardia.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Qardia.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Qardia.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Qardia.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Qardia.nl, en Qardia.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Qardia.nl.

Tevens is Qardia.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Qardia.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Qardia.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Disclaimer

Contact over onze website
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@qardia.nl

Nieuws